LIETUVOS IR LENKIJOS ŠVIETIMO POLITIKŲ PALYGINIMAS pradžia

LIETUVOS IR LENKIJOS ŠVIETIMO POLITIKŲ PALYGINIMAS pradžia

Švietimo palyginimas Lietuvoje ir Lenkijoje, kokie skirtumai ir pastebėjimai studento akimis.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA 4
2. LENKIJOS ŠVIETIMO SISTEMA 11
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Švietimo sistema – valstybės organizuota žmonių švietimo bei lavinimo institucijų visuma, kurios tikslas – rengti žmogų gyvenimui, priderinti jį prie socialinių visuomeninio gyvenimo sąlygų, atsižvelgiant į šalyje galiojančius švietimo ir lavinimo standartus. Kylant visuomenės kultūrai drauge plečiasi ir švietimo sistema, aprėpdama ilgesnį žmogaus ontogenezės laikotarpį, pradedant ikimokykliniu ir baigiant brandos, ar netgi pensijiniu amžiumi. Švietimo sistemą sudaro visuomenės ir valstybės organizuotos švietimo bei lavinimo įstaigos: lopšeliai, darželiai, bendrojo lavinimo ir specialiosios vidurinės, profesinės, aukštesniosios mokyklos, kolegijos ir aukštosios mokyklos. Švietimo sistema įvairiose šalyse yra nevienoda.
Atgavus nepriklausomybę Lietuvos švietimui per vieną dešimtmetį teko modeliuoti ir kurti naują švietimo tikslų, uždavinių sampratą, struktūras, ugdymo turinį, metodus, strategijas. Taigi Lietuvos švietimo sistema turėjo būti ne vienu ar kitu aspektu reformuota, o iš esmės sukurta nauja. Per pastarąjį dešimtmetį Lenkijos švietimo sistema labai pasikeitė. 1999 m. įgyvendinta švietimo reforma buvo nustatyta trijų pakopų mokymo sistema. Tuo pat metu daugėjo privačių mokymo įstaigų. Dabar galima ne tik rinktis įvairius mokymosi ir rengimosi darbui būdus tiek šalyje, tiek užsienyje, bet ir studijuoti įvairiais gyvenimo etapais.
Taigi šio referato tikslas – palyginti Lietuvos ir Lenkijos švietimo politikas.
Referato uždaviniai:
1. Pristatyti Lietuvos švietimo politiką;
2. Aptarti Lenkijos švietimo sistemą;
3. Apžvelgti abiejų šalių švietimo sistemų panašumus ir skirtumus.

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia patalpinta: 2015-03-30